1GANAP/GUARDIANS

1GUARDIANS NATIONALIST OF THE PHILS. (GANAP/GUARDIANS) INC.

 

  1GANAP/GUARDIANS HYMN

 

1.Tawag sa ‘min ay Guardians
  Mamamayang maginoo
  Nagkaka-isang Kapatiran
  Katuwang ng Pilipino

2. Kapatiran ng Guardians
   Magigiting at matatapat
   Tagapagtanggol ng bansa         
   Maging ng ating lipunan

3. Programa at direksyon
   Ngayon at sa habampanahon
   Sa bukas-palad na pagtulong
   1 Ganap ay tumutugon

4. Matapat sa kanyang pagpapatupad
   Kaagapay sa pag-unlad
   Bantayog ng katotohanan
   Tagapagtanggol ng kalayaan

5. 1 GANAP Guardians
   Ito’ng aming pangkat
   1 GANAP Guardians
   Guardians na mulat
   1 GANAP Guardians
   Hangari’y umangat

Tunay na Pagbabago sa ating Lipunan
1 GANAP, magsasakatuparan

6. 1 GANAP Guardians
   Lingkod na tapat
   1 GANAP Guardians
   Lingkod ng lahat
   1 GANAP Guardians
   Serbisyo ay sapat

Bagong araw na ngayo’y sumikat
Kapit-bisig sa hinaharap

7.Tawag sa ‘min ay Guardians
  Mamamayang maginoo
  Nagkaka-isang Kapatiran
  Katuwang ng Pilipino

8. Kapatiran ng Guardians
   Magigiting at matatapat
   Tagapagtanggol ng bansa        
   Maging ng ating lipunan

Tunay na Pagbabago sa ating Lipunan
1 GANAP, magsasakatuparan

Bagong araw na ngayo’y sumikat
Kapit-bisig sa hinaharap

Tulong-tulong at sama-sama
Sa adhikaing kay ganda….

 

 
Lyrics & Music by:
Ponciano “RMG ZERO TWO” R. Mapuyan