1GANAP/GUARDIANS

1GUARDIANS NATIONALIST OF THE PHILS. (GANAP/GUARDIANS) INC.

DOKTRINA

I.    PANALANGIN

II.    Ipaunawa sa mga nakikinig na ang mga pag-uusapan ay dapat itanim sa puso at isipan.

III.    Alamin at talakayin ang motibo at hangarin ng mga nais umanib sa Kapatiran.

IV.    I-sentro ang talakayan sa mga sumusunod na katanungan:

1)    Bakit nagkaroon ng GUARDIANS? Kailan ito nag-umpisa?
2)    Ano ang layunin ng GUARDIANS?
3)    Ano ang tungkulin ng GUARDIANS?
4)    Paano magagampanan ang mga tungkulin ng GUARDIANS?

V.    Sagot sa mga Katanungan:

1)    Bakit nagkaroon ng GUARDIANS? Kailan ito nag-umpisa?

Ang Guardians ay itinatag upang tuluyan nang putulin ang naging madugong hidwaan sa pagitan ng mga sundalo noon. Ang DSCB (Diablo Squad Crime Buster} ay isinilang noong 1976 sa Mindanao.

Noong December 10, 1984 (SEC Registration Nr 123899) pormal na itinatag naman ang isang Kapatiran upang ipalit sa Diablo Squad na mas nakilala sa tawag na GUARDIANS. Ito ay lumaganap hanggang sa komunidad ng mga sibilyan.

2)    Ano ang layunin ng GUARDIANS?

Nakapaloob sa kahulugan ng bawat titik na itinatatak sa kanang balikat ang tunay na layunin ng GUARDIANS. Pag-aralan at unawain ang kahulugan sa pamamagitan ng pag-babalangkas nito sa isang buong pangungusap.

G        -    Gentlemen         86                      L - Luzon
U        -    United                  D                     V - Visayas
A        -    Associates          R   I                  M - Mindanao
R        -    Race                 A      A
D        -    Dauntless      U    L    N               Left Hand marking
I        -    Ingenuous    G               S            GL – Guardians Luzon
A        -    Advocator    Pseudonym             GV – Guardians Visayas
N        -    Nation                                        GM – Guardians Mindanao
S        -    Society
 
MAGIC GROUP

M        -    Moderate
A        -    Advocator
G        -    Gentlemen
I        -    Ingenuous
C        -    Competent

Sa makatuwid, ang Guardians ay isang organisasyon ng mga Maginoong Nagkakaisang Katuwang ng Lahing Pilipino, Magigiting at Matatapat na Tagapag-tanggol ng Bansa at Lipunan. Sa Ingles, the Guardians is an organization of Gentlemen, United Associates of the Filipino Race, Dauntless, Ingenuous Advocator of the Nation and Society.

URI NG MGA KASAPI (RH Marking)

MG    -    Magic Group              Civilian
B        -    Blue                         Army
A        -    Air                            Air Force
N        -    Navy                        Navy
G        -    Gold                         PNP, BJMP, BFP
M        -    Maroon                   Marine
R        -    Red                          PC
W        -   White                      MP

3)    Ano ang tungkulin ng GUARDIANS?

Ang tungkulin ng bawat kasapi ng Kapatirang Guardians ay nakapaloob din sa mga letrang nakatatak sa bawat miyembro.

4)    Paano magagampanan ang mga tungkulin ng GUARDIANS?

Sa pamamagitan ng pagtalima sa layunin at mga alituntunin ng  Kapatiran, ito ang mabisang sukatan ng ganap na pagtupad sa tungkulin ng pagiging isang kasapi ng Kapatirang Guardians.

5)    Bakit kinakailangang sa 1 GANAP sumapi?

Alin mang grupo ng Guardians ay iisa ang isinusulong: ang maging kaagapay ng sambayanang Pilipino tungo sa TUNAY at GANAP na pagbabago sa lipunan at maging sa pamahalaan. Subalit sa 1GANAP lamang mayroong inilalatag na PROGRAMA at itinuturong DIREKSYON para sa buong Kapatiran. Dito nakasasalalay ang pagkaka-iba ng 1GANAP sa ibang grupo ng mga Guardians. Ang 1GANAP ay itinatag hindi upang makipag-paligsahan sa kanyang pinagmulan, kundi upang ituro ang tamang daan at paraan tungo sa pagkaka-isa sa pamamagitan ng mga mulat na kasapi na magsisilbing buhay na huwaran sa sinuman.

1 GANAP BILANG ISANG HUWARAN

1    -    Isa, One, Uno

Ang 1GANAP/GUARDIANS ay nag-iisa, nangunguna at namumukod-tangi sa pagtataguyod sa kapakanan ng mga miyembro sa pamamagitan ng makabuluhang mga Programa na tutugon sa hamon ng pabago-bagong panahon. Ito ay may pananaw na dapat nitong balikatin ang obligasyon nito sa mga kasapi upang maipadama sa mga ito ang tunay na pagpapahalaga sa pinakamahalagang bahagi o elemento ng Kapatiran --- ang miyembro, na siyang ugat ng lahat ng mga pagsisikap na ito.

G    -    Graft and Corruption (GANID sa Lipunan)

Ang 1GANAP/GUARDIANS ay laban sa mga GANID sa ating lipunang ginagalawan at maging sa pamahalaan. Sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba’t-ibang ahensiya ng pamahalaan at sa pribadong sector man, ang 1GANAP/GUARDIANS ang siyang magsisilbing BANTAY o TANOD ng BAYAN; tagapag-LANTAD sa mga TIWALING gawain ng sinumang mamamayan lalo na ang mga nasa tungkulin, nasa pribado man o sa pamahalaan.

A    -    Alleviation from Poverty (AHON-KAHIRAPAN)

Sa paglulunsad ng mga makahulugang Programang Pang-kabuhayan, nilalayon ng 1GANAP/GUARDIANS na mai-ANGAT ang antas ng pamumuhay ng mga kasapi nito at tuluyan silang mai-AHON sa kahirapan.

N    -    Nationalism (NASYONALISMO o pagiging MAKABAYAN)

Sa pagpapa-unlad ng mga sarili, magagawa ng isang kasapi na maglingkod hindi sa sarili lamang kundi maging sa kanyang kapwa, bilang isang mamamayang kapaki-pakinabang na kasapi ng isang pamayanan. Siya ang magsisilbing huwaran na tutularan ng mga ordinaryong mamamayan, tungo sa magka-tuwang na pagpapa-unlad ng buong sambayanan at pangangalaga maging sa kalikasan, na tunay na simbolo ng pagiging makabayan, sa isip, sa salita at sa gawa.

A    -    Ability Enhancement (ABILIDAD-HASAAN)

Sa pamamagitan ng regular na paglulunsad ng mga pagsasanay, hindi malayong makahubog ng mga kasaping may potensyal na maging pinuno sa iba’t-ibang antas ng ating pamahalaan at maging sa pribadong sektor.

P    -    Population Education (PAGTUTURO tungkol sa POPULASYON at pagpa-PLANO ng PAMILYA)

Bilang kaagapay ng pamahalaan at maging ng simbahan, ang Kapatiran ang mabisang kasangkapan bilang tagapag-turo ng kaalamang pang-populasyon at tamang pagpa-pamilya tungo sa mas maaliwalas na kinabukasan na nakalaan para sa bawat isang responsableng mamamayan.

Q.U.E.S.T., Programa ng 1 GANAP

Q    -    Quick Response
    
Dito nakapaloob ang hangarin ng 1GANAP na makabuo sa bawat Chapter nito ng isang “Emergency Reaction Unit” o ERU na siyang tatalima sa panahon ng mga sakuna at kalamidad. Ang ERU ay mapapa-ilalim sa “Emergency Reaction Group” o ERG na nakatalaga sa Punong Himpilan. Ang mga kasapi nito ay sasailalim sa mga pagsasanay tungkol sa Disaster Preparedness, Relief & Rescue upang maihanda sila sa panahon ng pangangailangan.

U    -    Unlimited Recruitment

Nakapaloob rito ang MOEP o “Massive Organizatioal Expansion Program,” kung saan ina-atasan ang bawat kasapi na tumulong sa tuloy-tuloy na pag-paparami ng mga miyembro upang maka-agapay sa iba’t-ibang gawain at bilang paghahanda sa mga darating pang halalan. Ang layunin ay maipa-kilala ang Kapatiran bilang isang malaking puwersa na igagalang at hindi na upang gamitin lamang ng kung sino-sinong tao o pulitiko katulad ng mga nakararaang panahon.

E    -    Environmental Awareness

Dito naman nakapaloob ang layunin ng Organisasyon na ipakita ang kanyang pagmamalasakit sa kalikasan. Sa Green Environment na nakatuon sa Solid Waste Management o sa tamang pagtatapon ng ating mga basura; sa Brown Environment na nakatutok sa pangangalaga at pag-iingat sa ating mga yamang lupa na ang layunin ay buhaying muli ang ating mga kagubatan at kabundukan; at sa Blue Environment naman na nais isulong ang pagmamalasakit sa ating mga yamang tubig sa pamamagitan ng pag-aaruga sa mga critical habitats o mga namimiligrong yamang tubig na siyang tahanan ng mga isda, mga lamang dagat at iba pang hayop sa tubig. Ito ay maisasakatuparan sa pakikipag-ugnayan natin sa pamahalaan at iba’t-ibang sektor ng lipunan.

S    -    Socio-Civic Activities

Naririto naman ang mga gawain nating dati nang ginagampanan katulad ng Medical & Dental Mission, Blood-Letting, Supplemental Feeding, Community Cleaning Drive, Traffic Management, Peace and Order Maintenance at marami pang iba. Sa pagpapatala natin sa barangay o sa lokal na pamahalaan bilang isang NGO, tayo’y makikilala bilang isang matibay na kaagapay sa kalusugan, kalinisan at kapayapaan.

T    -    Technology Transfer

Sa pamamagitan ng regular na paglulunsad ng mga training o pagsasanay para sa ating mga kasapi, natuturuan at nahuhubog silang maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng kani-kanilang mga komunidad. Sa pangunguna ng Punong Himpilan, ang mga naturang mga pagsasanay ay maaaring gawin sa iba’t-ibang panig ng kapuluan kung saan nangangailangan ng mga naturang mga pagsasanay. Mula sa Leadership, Livelihood and Skills Training at iba pang makabuluhang mga pagsasanay, inaasahang ito ay makapagbibigay ng higit pang kakayahan sa bawa’t kasapi na mapa-unlad pa ang kanilang mga sarili, makatulong sa kaanak at sa buong sambayanan.