1GANAP/GUARDIANS

1GUARDIANS NATIONALIST OF THE PHILS. (GANAP/GUARDIANS) INC.

MGA ALITUNTUNIN NG ISANG GANAP NA GUARDIANS

1.    Uminom ng wasto lamang.
2.    Tumanggap ng pagkakamali.
3.    Isa-puso ang kabutihan ng lahat at iwasan ang pagsisiraan.
4.    Iwasan ang walang-kabuluhang pagtatalo at labis na biruan.
5.    Huwag maging sanhi o makibahagi man sa anumang kaguluhan.
6.    Ipadama ang tunay na pag-mamahalan sa pakiki-isa sa Kapatiran.
7.    Huwag bigyan ng puwang sa Kapatiran ang intriga, poot, inis, inggit at selos.
8.    Ipamalas sa lahat ang mabuting asal, pag-galang at pag-tulong sa kapwa tao.
9.    Irespeto ang mga kababaihan, matatanda at bata; igalang ang kanilang pantay na karapatan sa lipunan.

10.    Ingatan ang nakatatak sa balikat ito ay palatandaan ng mabuti, malinis at may pamantayang moral tungo sa kaayusan at kalinisan ng pagka-tao.

11.    Huwag maging sanhi ng kapahamakan ng kapwa GUARDIANS.
12.    Maging kaagapay ng sambayanan sa pakikipaglaban sa mga suliraning-panlipunan.

13.    Isangguni sa kinauukulan o sa nakatataas ang mga suliranin upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan.

14.    Maging mulat na kasapi na may tunay na paninindidigan.
15.    Laging isa-isip ang katayuan bilang GUARDIANS, anuman ang antas sa buhay.
16.    Ikarangal ang pangalan ng Kapatiran sa pamamagitan ng pag-sunod sa batas.
17.    Bigyan ng pagpapahalaga ang mga tungkulin at mga gawain sa Kapatiran.
18.    Tumalima sa batas at mga tradisyon ng Kapatiran nang hindi maparusahan.
19.    Dumalo sa lahat ng pagpupulong nang hindi pagmultahin.
20.    Gumalang sa mga nakatataas at sa pamunuan.    
21.    Pairalin at palawakin ang demokratikong pamamalakad.  

22.    Huwag pairallin ang sariling sistema maliban sa naitakdang mga batas at alituntunin na dapat igalang at sundin.  

23.    Tumulong sa pagpapalaganap ng tunay na layunin ng GUARDIANS.

24.    Sikaping maging ISANG GANAP NA GUARDIANS sa ISIP, sa SALITA at sa GAWA, taglay ang buhay na diwa  ng kapatiran.