1GANAP/GUARDIANS

1GUARDIANS NATIONALIST OF THE PHILS. (GANAP/GUARDIANS) INC.

 
 
 
 ANG BAGONG SIMULA          Ang Kapatirang Guardians ay nagsimula na puno ng magagandang palatandaan at pangako para sa kinabukasan. Malinaw Ang layunin nito: Ang pagka-isahin ang mga kasapi nito na nakakalat sa iba’t-ibang panig ng kapuluan, mula sa iba’t-ibang sektor ng lipunan, kasama na ang mga propesyonal, mga uniformed personnel, mga dukha at mga di-organisadong tagapag-tatag ng mga komunidad, grupo ng mga Guardians na dapat buuin bilang isang matibay na organisasyon --- disiplinado, masigla at handa sa mga pagbabago.

            
           Matapos na ito ay mapalakas, ang organisasyon ay inasahang magbabago upang maging isang Samahan na kung saan ang kanyang katangian ay mamumukod-tangi sa paghahangad nitong makapag-silbi sa mga komunidad na kanyang kinabibilangan.

           
           Upang makilala at madisiplina ang hanay nito, mahigit sa siyamnapung libong kasapi nito ay binigyan ng ID (P150 bawat isa), nangolekta ng buwanang butaw, ang walang-katulad na logo na nakatatak sa tatlong-kulay na t-shirt, buong pagmamalaking suot din ang sombrero habang nagsisilbi sa komunidad. Sa panahon ng kalamidad, mga piyesta at mga panlipunang aktibidades, sila ay katuwang sa pagsasa-ayos at pagdi-disiplina ng mga kalahok rito, kabalikat ng mga pamahalaang lokal, mga samahan ng mga mamamayan, mga bumbero, mga tagapag-patupad ng batas trapiko, at iba pa.

         
      Totoo, nasa kamay nito ang lahat ng kinakailangang katangian upang matagumpay na mailunsad ang isang Samahan mula sa ibaba.

     
         Subalit nang lumaon, ang mabilis na pag-alagwa ay napipilan, unti-unting bumulusok sa harap ng mga intrigang politikal na naka-apekto sa pinakamataas na hanay ng pamunuan at tungkulin. Ang maigting na diwa ng Kapatitran kung saan ito ipinundar ay nabuwal na parang mga domino, kaantabay ang lideratong doble-kara, walang patumanggang pagsuway sa Saligang Batas, mga pangakong napako, at ang nakagugulat, ang nakabibinging pananahimik nito sa mga usaping panlipunan at sibiko kung saan ay dapat sana itong nanindigan. Hindi lamang ito nabigo na pagka-isahin ang lahat ng mga grupo ng Guardians; ang mas masahol, nabigo rin ito na pagka-isahin ang sarili nitong hanay, kahit may mga pangakong ihinayag at tahasang hindi pagsang-ayon ng mga lider nito.

        
        Sa gitna ng mga kaganapang ito naisipang ilagay sa lugar ang panibagong pag-uumpisa --- upang maitama at malinis ang hanay nito laban sa nilason at kaawa-awa nitong kinasadlakan. Ang mga pinuno nitong pang-rehiyon at panlalawigan ay nasumpungan ang pangangailangang makapag-tatag ng bagong organisasyon na nakasentro sa miyembro at hindi sa liderato. Nakita nila na ang pagmamalasakit sa kapakanan ng mga kasapi ang tunay na susi upang mapalakas ang hanay nila. Ang isang Foundation ay unang naitatag, taliwas sa tulak-lideratong asul na ID na walang malinaw na pakinabang sa mga kasapi; ibinukas ito upang pagsilbihan ang mga miyembro ng iba’t-ibang grupo ng Guardians; at nang makita ng higit na nakararaming mga miyembro ang kaaya-ayang pag-kambyo ng pananaw, sila ay umasam sa pagtatatag ng isang bagong Samahan.
 
 
           Bunga nito, isinilang ang 1 GUARDIANS Nationalist of the Philippines o ang  1 GANAP na inilunsad noong ika-9 ng Nobyembre sa gitna ng nag-uumapaw na pagbubunyi ng napakaraming mga kapatid, hindi bababa sa dalawang libong mga kasapi na yumakap sa simulain ng 1 GANAP sa isang payak na seremonya na ginanap sa San Andres Complex sa Malate, Maynila. Sa pamamagitan ng mga legal na dokumento at iba pang mga papeles na alinsunod sa batas, ang araw na iyon ay itinuring na simula ng bagong yugto sa kasaysayan ng Kapatirang Guardians, at kaalinsabay ang mga miyembrong umaasam sa tunay na pagmamalasakit at lantay na serbisyo para sa mga miyembro, pinutol nito ang walong-taong pusod na nag-uugnay rito sa nakaraan, at nanumpa ng katapatan sa tawag ng ganap at makatotohanang pagbabago.
 
 
            Ngayon, ang landas sa makabuluhang pagbabago ay puno ng sariwa at mainam na pamamaraan tungo sa gising na kamalayan at hinasang kaalaman. Alam na ng 1 GANAP ang mga pagkakamali at pagkukulang ng nakaraan na siya nitong iniiwasan at tuluyan nang iwinawaglit sa balintataw man. Nakatanaw ito ngayon sa hinaharap nang may kumpiyansa sa pagtataguyod ng isang buo at disiplinadong grupo, kasama ang ibang sangay ng Guardians, ka-akbay ang pamunuan nito at ang direktang suporta ng kasalukuyang mulat na mga miyembro. Kakayanin nito nang totohanan ang pagpupursige nitong marating pa ng Samahan ang mas mataas pang antas ng tagumpay, katapatan at dedikadong pagsisilbi sa Kapatiran at sa buong bayan.

 
 
 
 
Noveau Debut… Ang Bagong Simula!